Generic selectors
Exact matches only
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Polityka prywatności

Dane osobowe Kupujących używane są wyłącznie do realizacji zamówień i nie są przekazywane stronom trzecim. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sklepu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu jest CLASSIC MODERN
  Janusz Moskal ul. Jana III Sobieskiego 37, 62-030 Luboń REGON 301759605 NIP: 5621387630 Dane kontaktowe : biuro@classicmodern.pl , tel. +48 600 937 618. Przetwarzane są Twoje dane podane dla celów realizacji zamówienie : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP. CLASSIC MODERN Janusz Moskal jest także administratorem adresów e-mail zapisanych do newslettera.
 2. CLASSIC MODERN Janusz Moskal przetwarza dane osobowe w celach:
 3. 1. sprzedaży, realizacji zamówienie : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2.2. marketingowych, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie w chwili zapisania się do newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CLASSIC MODERN Janusz Moskal  – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2.3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CLASSIC MODERN Janusz Moskal – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2.4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z CLASSIC MODERN Janusz Moskal
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:

5.1. podmioty świadczące usługi transportowe
5.2. u sługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych
5.3. usługi windykacyjne
5.4. usługi księgowości, rachunkowości

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do CLASSIC MODERN Janusz Moskal z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zapis ten nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.